Badania i rozwój

Z powodu niskich nakładów na działalność badawczo rozwojową, Polska w badaniach obrazujących innowacyjność krajów UE zajmuje niską pozycję. W związku z tym faktem w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-20120 szczególnie traktowane będą projekty B+R.
badania1

Głównym celem będzie wspieranie innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki wyrażające się zwiększeniem nakładów prywatnych na B+R.

Podstawowym elementem będą instrumenty wsparcia skierowane do przedsiębiorstw w celu podjęcia przez nie działalności badawczo-rozwojowej i innowacyjnej ze względu na potrzebę stymulowania transferu wiedzy z sektora publicznego do gospodarki . Zastosowane zostaną rozwiązania promujące współpracę sektora nauki z przedsiębiorcami.

W ramach wsparcia w sferze Badań i Rozwoju Zachodniopomorski Klaster Medyczny Synergia oferuje między innymi:

  • wypracowanie metod mających na celu transfer wiedzy, dotyczącej nowych technologii pomiędzy uczelniami a zainteresowanymi tą technologią szpitalami i firmami,
  • zastosowanie nowych technologii w medycynie opracowanych na podstawie badań naukowych,
  • rozwój podmiotów medycznych dzięki realizacji wspólnych projektów badawczo-rozwojowych wraz z innymi członkami klastra,
  • zwiększenie wykorzystania infrastruktury naukowo-badawczej członków klastra,
  • doradztwo w zakresie realizacji projektów na każdym etapie jego realizacji,
  • możliwość uzyskania fachowej opinii dotyczącej planowanego projektu badawczego,
  • wsparcie w pozyskaniu środków na realizację badań,
  • komercjalizację wyników badań,
  • wsparcie merytoryczne i koordynację przy realizacji projektów badawczo-rozwojowych.