Zadania

Zadania klastra:

 • podwyższanie jakości życia w regionie dzięki dostępowi do innowacyjnych usług medycznych,
 • pozyskiwanie środków na finansowanie prac badawczo-rozwojowych,
 • ułatwienie dostępu do źródeł finansowania,
 • prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej,
 • komercjalizacja wyników badań,
 • koordynacja procesów integracyjnych,
 • współpraca z organizacjami i jednostkami zagranicznymi,
 • budowanie sieci kontaktów (networking),
 • tworzenie bazy pomysłów,
 • nadzór administracyjny nad działaniami pomiędzy podmiotami klastra,
 • koordynacja działań zespołów i grup tematycznych,
 • dywersyfikacja i ograniczanie ryzyka działalności podmiotów klastra,
 • promowanie i wdrażanie nowoczesnych koncepcji zarządzania w medycynie,
 • wyszukiwanie źródeł finansowania inwestycji w infrastrukturę medyczną,
 • promocja profilaktyki zdrowotnej i zdrowego stylu życia,
 • lobby na rzecz sprzyjającego rozwojowi i konkurencyjności sektora medycznego w otoczeniu polityczno-prawnym,
 • prowadzenia działań z zakresu edukacji zdrowotnej,
 • budowanie pozytywnego wizerunku klastra i podmiotów należących do konsorcjum,
 • promowanie współpracy w otoczeniu klastra,
 • podejmowanie działań społecznie odpowiedzialnych na rzecz otoczenia i promowanie koncepcji CSR wśród podmiotów klastra,
 • ukierunkowanie działań klastra i podmiotów będących w klastrze na dostosowanie do warunków demograficznych,
 • stworzenie warunków do elastycznego wprowadzania zmian w klastrze i podmiotach będących członkami klastra.