Szczegółowy Opis Osi Piorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego

29 lipca Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego Przyjął Szczegółowy Opis Osi Piorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020.

http://www.rpo.wzp.pl/node/184