Prof. dr hab. inż. Zbigniew Rosłaniec

Prof. dr hab. inż. Zbigniew Rosłaniec, profesor zwyczajny w Instytucie Inżynierii Materiałowej Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.
Profesor Zbigniew Walenty Rosłaniec urodził się 14 lutego 1945 r.
w Ostrówku k/Warszawy. Od roku 1952 zamieszkał w powiecie kołobrzeskim a następnie w Kołobrzegu. Liceum Ogólnokształcące ukończył w 1963 r. w Kołobrzegu. Studia wyższe podjął na Wydziale Chemicznym Politechniki Szczecińskiej. Dyplom mgr inż. uzyskał w roku 1969 w specjalności tworzywa polimerowe (formalnie technologia włókien chemicznych) w Katedrze prof. T. Rosnera.
Po studiach prof. Z. Rosłaniec pracował 11 lat w przemyśle. Początkowo był zatrudniony na stanowisku technologa, a następnie kierownika Działu Badawczo-Rozwojowego w Ośrodku Technologii Gumy w Szczecinie. Praca ta pozwoliła mu na zapoznanie się z technologią gumy i specyfiką produkcji małotonażowych wyrobów gumowych do różnych zastosowań. Między innymi specjalizował się w wyrobach gumowych do kontaktu z żywnością. W tym czasie współpracował z małymi i średnimi (spółdzielczymi) przedsiębiorstwami gumowymi w całym kraju. W 1975 r. obronił pracę doktorską pt.: „Stabilizacja elastomerów uretanowych za pomocą przeciwutleniaczy fenolowych” na Wydziale Technologii Chemicznej Politechniki Szczecińskiej. Istotną nowością tej pracy było opracowanie warunków wbudowania przeciwutleniaczy fenolowych w łańcuch elastomerów uretanowych w aspekcie przygotowania do wdrożenia polskich poliuretanowych włókien wysoko elastycznych w Zakładach Chemitex Celwiskoza (obecnie JELCHEM) w Jeleniej Górze. Promotorem pracy był prof. Henryk Wojcikiewicz. Od 1976 roku objął stanowisko Głównego Technologa w Fabryce Kabli ZAŁOM w Szczecinie. W 1978 r. Z. Rosłaniec był zaangażowany w utworzeniu Wydziału Badawczego, którego następnie został kierownikiem. Prof. Z. Rosłaniec aktywnie uczestniczył w procedurach zakupu maszyn i sprzedaży wyrobów, w związku z czym miał możliwość zapoznania się z najnowocześniejszymi światowymi urządzeniami technologicznymi i laboratoryjnymi w wielu wiodących firmach i instytutach zachodnich jak: MAG Austria, Nokia Finlandia, Schenectady USA, Rhone Poulenc Francja, Włochy, Wielka Brytania. Wydział gumowy był wyposażony w najnowocześniejsze urządzenia do ciągłej produkcji kabli i przewodów w osłonie gumowej wysokociśnieniową metodą rurowo parową i rurowo azotową. Produkowano m.in. przewody w izolacji i osłonie gumowej z kauczuków SBR, CR, NBR, EPDM, gumą silikonową a niekiedy również fluroelastomerami i elastomerami termoplastycznymi (uretanowymi i estrowymi). W tym okresie Z.Rosłaniec odbył 6-tygodniowy staż naukowo technologiczny w Paryżu i Lyonie na zaproszenie firmy Rhone Poulenc.
Grudzień 1980 roku stał się przełomowym w karierze Z.Rosłańca, ponieważ przeszedł do pracy naukowo-dydaktycznej w Instytucie Inżynierii Materiałowej na Wydziale Mechanicznym w Politechnice Szczecińskiej. Dyrektorem Instytutu był wówczas prof. Stanisław Prowans, a następnie prof. Mieczysław Wysiecki. Pracę naukowo dydaktyczną prowadził w Zakładzie Tworzyw Sztucznych pod kierunkiem doc. Stefana Poślednika i jednocześnie w Instytucie Polimerów na Wydziale Technologii Chemicznej pod kierunkiem prof. Henryka Wojcikiewicza.
Prace naukowe jakie prowadził w tym okresie dotyczyły otrzymywania i stosowania termoplastycznych elastomerów eterowo – estrowych oraz elastomerów estrowo – uretanowych. Badania te zakończyły się pełnym sukcesem i doprowadziły do wdrożenia technologii produkcji elastomerów estrowych w Zakładach ZWCH Elana Toruń oraz wyrobów z tych elastomerów w: POLSPORT Krosno (buty narciarskie), BEZALIN Bielsko Biała (wykładziny węży pożarniczych), ZG STOMIL Bydgoszcz (wysokociśnieniowe węże hydrauliczne), JELCHEM Jelenia Góra (polimer na wykładziny węży pożarniczych) oraz Zakłady Metalowe w Wołowie (amortyzatory do zderzaków kolejowych).
W 1993 roku Z. Rosłaniec uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego, przedstawiając Radzie Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej Politechniki Szczecińskiej rozprawę habilitacyjną pt.: ”Układy polimerowe o właściwościach elastotermoplastycznych”. Recenzentami rozprawy byli: prof. Andrzej Włochowicz z Politechniki Łódzkiej, prof. Adolf Balas z Politechniki Gdańskiej i prof. Wacław Królikowski z Politechniki Szczecińskiej. Tytuł naukowy profesora nauk technicznych w dyscyplinie Inżynieria Materiałowa otrzymał Z. Rosłaniec w 2002 roku. Recenzentami dorobku naukowo dydaktycznego do tytułu profesora byli: prof. Andrzej Włochowicz, prof. Andrzej Gałęski z Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN w Łodzi i prof. Tadeusz Spychaj z Politechniki Szczecińskiej.
Od 1989 r. jest kierownikiem Zakładu Tworzyw Polimerowych, a od 1993 r. do chwili obecnej Dyrektorem Instytutu Inżynierii Materiałowej na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Od 2007 r. jest zatrudniony na stanowisku profesora zwyczajnego.
Prof. Z. Rosłaniec zdobył duże doświadczenie naukowe podczas staży zagranicznych. Przebywał na długoterminowych stażach naukowych m.in. w Wyższej Szkole Chemiczno-Technologicznej w Pradze (prof. V. Duchacek) oraz Czechosłowackiej Akademii Nauk w Pradze (Instytut Polimerów) 1987-1989 (8 miesięcy); w Instytucie Struktury Materii CSIC w Madrycie (prof. F.J. Balta-Calleja, prof. T.A. Ezquerra) 1992, 1994, 1999-2000 (łącznie 2 lata- finansowane przez Tempus JEP 0644, NATO, Sabbatical Grant); w Uniwersytecie Technicznym Hamburg-Harburg (prof. K.Schulte) 1995 – 2003 (łącznie 6 miesięcy finansowane przez Proj. Volkswagena J/68855 i inne); w Uniwersytecie w Kassel (Prof. A. Błędzki), 1996, 1998, 2000, 2005 – 7 miesięcy; w Uniwersytecie w Patras a Grecji, (prof. N.Papanicolau) 1996 – 6 tygodni. Na podkreślenie zasługują również staże krótkoterminowe m.in. Uniwersytet Techniczny w Braunschweigu (Niemcy), Instytut Demokryta w Atenach (Grecja), Uniwersytet w Porto (Portugalia), Uniwersytet w Atenach (Grecja), Uniwersytet Nord – Texas (USA), Uniwersytet Techniczny w Bratysławie, Słowacka Akademia Nauk w Bratysławie, Politechnika Lwowska (Ukraina), Instytut Technologii Gumy w Moskwie, Instytut Rosyjskiej Akademii Nauk w Czernogołowce k/Moskwy, Politechnika w Rydze, Uniwersytet w Eindhoven (Holandia), Uniwersytet w Cambridge, Imperial College Londyn, Uniwersytet w Paryżu. Staże te posłużyły utrzymaniu wieloletniej współpracy naukowej z wieloma ośrodkami badawczymi zagranicą i wymianie studentów oraz doktorantów.
Do głównych zainteresowań naukowych prof. Z. Rosłańca należą: elastomery w kontakcie z żywnością, elastomery termoplastyczne (kopolimery i terpolimery multiblokowe, polimery jonowe i ciekło-krystaliczne), materiały polimerowe i ich przetwórstwo, multifazowe układy polimerowe (mieszaniny polimerowe, kopolimery blokowe), reaktywne mieszaniny polimerowe, nanomateriały polimerowe (węglowe, krzemianowe; 1D, 2D, 3D), nanokompozyty polimerowe (magnetyczne, elektroprzewodzące, termoprzewodzące, barierowe). Prof. Z. Rosłaniec prowadził prace badawcze w ramach współpracy międzynarodowej i projektów międzynarodowych (Volkswagen Grant, Tempus Projekt, ERA-NET, udział w projekcie Europejskim 5 Programu Ramowego „Novel Carbon – Nanotube-Reinforced Thermoplastic Elastomers” (Koordynator: Prof. Karl Schulte, TUHH Hamburg). Uzyskał również dotacje na prowadzenie wielu krajowych projektów badawczych finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, KBN, NCBR, NCN oraz zlecanych przez zakłady przemysłowe. Aktualna współpraca z przemysłem obejmuje technologię elektroprzewodzących włókien poliestrowych w Zakładach Torlen w Toruniu, produkcję folii i opakowań barierowych w GAMA – PLAST Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp., wypełnienie kabli i przewodów w Telefonika Kable Kraków, elastomerowe wykładziny boisk piłkarskich – Zakład Gumowy STARGUM w Stargardzie Szczecińskim.
Prof. Z. Rosłaniec był członkiem Komitetów Organizacyjnych i Naukowych wielu krajowych i zagranicznych konferencji naukowych i naukowo-technicznych. W latach 1989 – 2002 był głównym organizatorem cyklicznej Międzynarodowej (anglojęzycznej) konferencji pt. Thermoplastic Elastomers. Wielokrotnie powoływany był na Członka Sekcji Elastomerów, Tworzyw Polimerowych, Kompozytów, Nanokompozytów Komitetu Nauki o Materiałach PAN. Był także członkiem zespołów oceniających projekty badawcze i przemysłowe w MNiSW, KBN, NCBR i NCN. Był członkiem Senatu Politechniki Szczecińskiej oraz przewodniczącym Rektorskiej Komisji Współpracy z Zagranicą oraz w Komisji Nauki. Był twórcą nowego programu dydaktycznego studiów dwustopniowych w zakresie Inżynierii Materiałowej (w j.polskim i j.angielskim).
Prof. Z.Rosłaniec prowadzi autorskie wykłady dla studentów kierunku: Inżynieria Materiałowa, Budowa Jachtów i Nanotechnologia. Najważniejsze z nich to m.in.: przetwórstwo tworzyw sztucznych, technologia gumy, modyfikacja polimerów, polimery i materiały funkcjonalne.
Prof. Z. Rosłaniec uzyskał wiele nagród i wyróżnień. Już jako młody inżynier otrzymał w 1973 r. drugą prestiżową nagrodę (pierwszej nagrody nie przyznano) w Konkursie SITK Nr 24 „Ustalenie najbardziej racjonalnych środków i sposobów transportu koleją masowych ładunków zamarzających w okresie zimowym”. W roku 1989 otrzymał wyróżnienie Prezesa PAN za realizację projektów badawczych koordynowanych przez PAN. W latach 1984 do 2014 otrzymał 22 nagrody Rektora Politechniki Szczecińskiej i ZUT za osiągnięcia naukowe i 4 nagrody za pracę dydaktyczno – organizacyjną. Za wyróżniającą pracę społeczną i organizacyjną otrzymał Srebrny (1979 r) i Złoty (1987 r) Krzyż Zasługi.
Prof. Z. Rosłaniec jest autorem lub współautorem ponad 400 publikacji w oryginalnych czasopismach naukowych oraz publikowanych wystąpień konferencyjnych z czego 78 pozycji w czasopismach wysokiej rangi (IF) indeksowanych przez Web of Science (liczba cytowań ponad 1200, H indeks = 16). Do osiągnięć prof. Z. Rosłańca należy również współudział w ponad 50 patentach.
Wybrane prace naukowe prof. Z. Rosłańca przedstawiono poniżej.
Książki i monografie:
1. Rosłaniec Z.; “Układy polimerowe o właściwościach elastotermoplastycznych”; Prace Naukowe Politechniki Szczecińskiej1993, 503, Nr. 1.
2. Rosłaniec Z. (Edit.);”Some properties of modified thermoplastic polymers
and polymer blends”; Sci.Papers of Tech. University of Szczecin 1994, 513, No. 2,
3. Rosłaniec Z., El Fray M. (Edit.); “Structure-physical properties relationships of block copolymers and polymer blends”; Technical University of Szczecin Press, Szczecin 1997.
4. Balta Calleja F.J., Roslaniec Z. (Ed.); “Block Copolymers”, Marcel Dekker Inc., New York 2000
5. Rosłaniec Z., Pietkiewicz D.: „Synthesis and Characteristics of Polyester – Based Thermoplastic Elastomers: Chemical Aspects” in: Fakirov S. (Edit.) Handbook of Thermoplastic Polyesters, Vol. 1 Chapt. 13, p.581-658: WILEY-VCH, Weinheim 2002
6. Rosłaniec Z.: „Polyester Thermoplastic Elastomers: Synthesis, Properties, and Some Applications” in: Fakirov S. (Edit.) Handbook of Condensation Thermoplastic
Elastomers, Chapt. 3, p. 77-106: WILEY-VCH, Weinheim 2005
Publikacje naukowe:
1. Pawłowska W., Rosłaniec Z., Samochowiec L., Wójcicki J., Kadyków M.,
Badanie nad zastosowaniem kwasu salicylowego do wulkanizacji gumy na artykuły stykające się z żywnością. Polimery 1972, 17, 386-387.
2. Rosłaniec Z., Sadurski M., Zastosowanie kwasu salicylowego do wulkanizacji kauczuków chloroprenowych, Polimery 1972, 17, 430-434.
3. Rosłaniec Z., Wojcikiewicz H., Antyutleniacze wbudowane do elastomerów uretanowych. Polimery 1975, 20, 345-348.
4. Rosłaniec Z., Wojcikiewicz H., Urethane derivatives of N-substituted diethanolamines.
Roczniki Chemii 1976, 377-379.
5. Rosłaniec Z., Nowe przyspieszacze wulkanizacji kauczuku.
Cz. I. Dwu-[2-/4-chlorofenylotio/etylo]dwutiokarbaminian cynku. Polimery 1977, 22, 59-60.
6. Rosłaniec Z., Wojcikiewicz H. Blokowe kopolimery uretanowe z pierścieniem aromatycznym w grupie bocznej.Polimery 1977, 22, 4-7.
7. Rosłaniec Z., Rączkiewicz M., Eine neue Interpretation von Vulkameterkurven.
Kautsch. Gummi Kunst. 1980, 33, 536-540.
8. Rosłaniec Z., Wojcikiewicz H., Synteza elastomerów kopoli(tereftalanowo-węglanowych). Polimery 1988, 33, 360-363.
9. Rosłaniec Z., Duchaček V., Pristavek ke stabilizaci elastomeru na zaklade kopolyestroeteru. Plasty a Kaučuk. 1988, 25, 303-306.
10. Rosłaniec Z., Ratuszyńska H., Właściwości elastomerów estrowoeterowych w zastosowaniu do kontaktu z żywnością. Polimery 1990, 35, 450-453.
11. Rosłaniec Z., Characteristics of multiblock terpoly(ester-ether-siloxane) elastomers.
Polymer 1992, 33, 1717-1723.
12. Rosłaniec Z., Dynamiczne i mikrokalorymetryczne badania elastomerów multiblokowych. Polimery 1992, 37, 328-331.
13. Rosłaniec Z., Intermolecular interaction in a binary multiblock copolymer blends.
Polymer 1993, 34, 359-362.
14. Rosłaniec Z., Dynamic mechanical and microcalorimetric studies on the phase structure in blends of two multiblock copolymers: 1. Poly(ether-ester) and poly((ether-carbonate)-urethane) blends. Polymer 1993, 34, 1249-125.
15. Rosłaniec Z., Ezquerra T.A., Balta-Calleja F.J., Dielectric relaxation of poly(ester-ether-carbonate) multiblock terpolymers. Colloid Polym Sci 1995, 273, 58-65.
16. Ezquerra T., Rosłaniec Z., Lopez-Cabarcos E., Balta-Calleja F.J.,
Phase Separation and Crystallization Phenomena in a Poly(ester-carbonate) Block Copolymer: A Real-Time Dielectric Spectroscopic and X-ray Scattering Study Macromolecules 1995, 28, 4516-4527.
17. Rosłaniec Z., Synteza i charakterystyka terpolimerów multiblokowych z dwoma segmentami giętkimi. Cz. I. Synteza i niektóre właściwości terpolimerów siloksanowo-eterowo-estrowych, Polimery 1997, 42, 367 – 372.
18. Pozdżał R., Rosłaniec Z., Rheological properties of multiblock ether-ester copolymers
Kaut. Gummi Kunstst. 1999, 52, 656-662.
19. Szymczyk A., Rosłaniec Z., Sulfonated poly(ether-block-ester) ionomers with anions in the polyesters hard segments. Polym. Adv. Techn. 1999, 10, 579-587.
20. Pietkiewicz D., Rosłaniec Z.,Blokowe ciekłokrystaliczne kopolimery eterowo-estrowe
Polimery 2000, 45, 69- 80.
21. Szymczyk A., Ezquerra T.A., Rosłaniec Z., Poly(ether-block-sulfonated ester) copolymers. 1. Phase structure and physical properties. J. Macromol. Sci.-Phys., 2001, B40(5), 669-684.
22. Majszczyk J., Rosłaniec Z., Pietkiewicz D., Pakuła T.,
The phase structure and relaxation phenomena in blends of a poly(ether-ester) elastomer with a liquid crystalline polyester (Vectra). Polimery, 2002, 47, 34-42.
23.Szymczyk A., Balta Calleja F.J., Rosłaniec Z., Włochowicz A., Ślusarczyk C., Poly(Ether-block-Sulfonated Ester) Copolymers. III. Morphology and Ionic Aggregation. Journal of Macromolecular Science – Physics 2002, B41(3), 507-528
24. Roslaniec Z., Broza G., Schulte K.; Composite Interfaces 2003, 10, 95-102
Nanocomposites based on multiblock polyester elastomers (PEE) and carbon nanotubes (CNT)
25. Kwiatkowski K., Rosłaniec Z.; Polimery 2004, 49, 268 – 274
Study of welding of poly(ether-ester) elastomers. I. Influence of contents of flexible seg-ments on morphology and mechanical properties
26. Nogales A., Broza G., Roslaniec Z., Schulte K., Šics I., Hsiao B. S., Sanz A., Garcia-Gutierrez M. C., Rueda D. R., Domingo C., Ezquerra T. A.; Macromolecules 2004, 37, 7669-7672 Low percolation threshold in nanocomposites based on oxidized single wall carbon nanotubes and poly(butylenes terephthalate)
27. Konopka, A.Biedunkiewicz, A.Boczkowska, Z.Rosłaniec, K.J.Kurzydłowski; Solid Stat Phenomena, 106 (2005) 141-144
Polymer Matrix Composites with Particles of TiC Obtained by a sol-gel Method
28. Garcia-Gutierrez M.C., Nogales A., Rueda D.R., Domingo C., Garcia-Ramos J.V., Broza G., Roslaniec Z., Schulte K., Davies R.J., Ezquerra T.A., Polymer 2006, 47, 341-245
Templating of crystallization and shear-induced self-assembly of single-wall carbon nano-tubes in a polymer-nanocomposite
29. Majszczyk J., Guskos N., Typek J., Likodimos V., Maryniak M., Rosłaniec Z., Kwiatkow-ska M., Petridis D., J. Non-Crystal. Solids 2006, 352, 4279-4282
The influence of low-concentration -Fe2O3 magnetic nanoparticles in a poly(ether-b-ester) copolymer matrix on interfacial polarization and glass transition
30. Szymczyk A., Rosłaniec Z., Polimery 2006, 51, 627-642 Degradacja i stabilizacja termo-plastycznych elastomerów eterowo-estrowych
31. Rosłaniec Z., Elastomery 2006, 10, 4, 3-11 Materiałowe aspekty przetwórstwa elastome-rów termoplastycznych
32. Szymczyk A., Paszkiewicz S., Rosłaniec Z., 2013, Influence of intercalated organoclay on the phase struc-ture and physical properties of PTT–PTMO block copolymers, Polymer Bullettin,Vol.70, Issue 5:1575-90.
33. Paszkiewicz S., Szymczyk A., Špitalský Z., Mosnáček J., Kwiatkowski K., Rosłaniec Z, 2014, Structure and properties of nanocomposites based on PTT–block-PTMO copolymer and graphene oxide by in situ polymerization, European Polymer Journal, Macromolecular Nanotechnology,Vol.50: 69-77
34. Paszkiewicz S., Szymczyk A., K. Livanov, H.D. Wagner, Z. Rosłaniec, 2015, Enhanced thermal and me-chanical properties of poly(trimethylene terephthalate)-block-poly(tetramethylene oxide) segmented copol-ymer based hybrid nanocomposites prepared by in situ polymerization via synergy effect between SWCNTs and Graphene Nanoplatelets, eXPRESS Polymer Letters, ID: EPL-0005839 (zaakceptowany 24.12.2014)
35. Paszkiewicz S., Kwiatkowska M., Szymczyk A., Jotko M., Lisiecki S., Rosłaniec Z., 2015, Influence of different shaped nanofillers (1D, 2D) on barier and mechanical properties of polymer hybrid nanocompo-sites based on PET prepared by in situ polymerization, Polymer Composites, ID: PC23373 (zaakcep-towany 16.01.2015)