Nowe konkursy w programie Horyzont 2020

W ramach nowego programu ramowego Komisji Europejskiej na rzecz badań i innowacji Horyzont 2020 na lata 2014-2020 trwają konkursy, w których brać mogą udział m.in. placówki medyczne z naszego kraju.

W ramach obszaru zatytułowanego „Wyzwania społeczne – Zdrowie, zmiany demograficzne i dobrostan”, w ramach konkursu „Spersonalizowana opieka zdrowotna”, dostępnych jest kilkanaście programów szczegółowych:

Zrozumienie chorób: systemy medyczne” (oznaczenie konkursu: PHC-2-2015)dotyczy medycyny, nauk biologicznych, matematycznych, obliczeniowych, które pozwolą na stosowanie w praktyce systemów biomedycznych. Oczekiwania:. przedstawienia nowych kierunków diagnostyki chorób, prognoz oraz rozwoju terapii.

Zrozumienie wspólnych mechanizmów chorób i ich znaczenia we wzajemnym współistnieniu (PHC-3-2015) dotyczy zrozumienia mechanizmów wspólnych dla wielu chorób .Oczekiwania: wytyczenie nowych kierunków badań na rzecz lepszego zapobiegania chorobom, promocji zdrowia, rozwoju terapii oraz zarządzania chorobami współistniejącymi.

Promocja zdrowia i profilaktyka zdrowotna: udoskonalona międzysektorowa współpraca na rzecz interwencji opartych na aspektach środowiska i zdrowia (PHC-4-2015)dotyczy edukacji obywateli przez środowiska medyczne i pozamedyczne w zakresie profilaktyki zdrowotnej i znaczenia zdrowia we współczesnym świecie. Finansowane będą akcje informacyjne i promocyjne.

Rozwój nowych narzędzi i technologii diagnostycznych: technologie in vivo (PHC-11-2015)dotyczy współpracy placówek medycznych z małymi i średnimi przedsiębiorstwami z branży medycznej. Oczekiwania: rozwój innowacyjnych technologii in vivo, które mają na celu ulepszenie m.in. diagnostyki i monitoringu stanu pacjenta.

Nowe terapie dla chorób rzadkich (PHC-14-2015) dotyczy do placówek medycznych i instytucji badawczych, które zajmują się pacjentami z chorobami rzadkimi.Oczekiwania: rozwój nowych opcji terapii dla pacjentów cierpiących na choroby, które nie są do końca zdiagnozowane i nieznane jest źródło ich pochodzenia.

Narzędzia i technologie dla terapii zaawansowanych (PHC-16-2015)dotyczy zastosowania nowoczesnych technologii, będących kompilacją propozycji z różnych sektorów medycyny i przemysłu. Oczekiwania: stworzenia lepszych, bezpieczniejszych i przyjaznych pacjentom produktów medycznych.

Stworzenie efektywnych interwencji w zakresie opieki zdrowotnej w populacji pediatrycznej (PHC-18-2015) dotyczy placówek skoncentrowanych na pomocy małym pacjentom. Oczekiwania :rozwiązania, wypracowane już np. przez stowarzyszenia działające na rzecz ochrony zdrowia dzieci, które powinny być dostosowane do potrzeb małych pacjentów, lekarzy, ale także – wymogów, stawianych przez europejski system ochrony zdrowia przed placówkami.

Promocja psychicznego dobrostanu w starzejącej się populacji (PHC-22-2015) dotyczy placówek specjalizujących się w opiece psychiatrycznej i profilaktyce chorób psychiatrycznych. Oczekiwania: prowadzenie wielodyscyplinarnych badań w celu poprawy zapobiegania chorobom psychicznym, zapewnienia możliwie wczesnej diagnozy oraz leczenia starszych pacjentów cierpiących z powodu zaburzeń psychicznych.

Pilotażowa, spersonalizowana medycyna w systemach opieki zdrowotnej (PHC-24-2015).dotyczy wszystkich instytucji i placówek ochrony zdrowia. Oczekiwania: nowe, innowacyjne modele opieki, oparte na indywidualnym podejściu do pacjenta, ale także prezentujące podejście wielodyscyplinarne, łączące m.in. zagadnienia medyczne, psychologiczne i socjologiczne.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-phc-2015-two-stage.html

Terminy i wysokość dofinansowania
Wstępne propozycje pomysłów należy składać do 14 października 2014 r. Po zakwalifikowaniu do drugiego etapu do 21 kwietnia 2015 r. trzeba będzie złożyć kompletny wniosek o dofinansowanie. Projekty otrzymają 100% finansowania, co oznacza, że beneficjenci nie muszą wnosić tzw. wkładu własnego. Finansowane będą najlepsze projekty w kwotach od 4 do 6 mln euro.