Narodowe Centrum Badań i Rozwoju opublikowało harmonogram naborów projektów

Narodowe Centrum Badań i rozwoju ogłosiło harmonogram naborów projektów ,które będą ogłaszane w roku 2015.Harmonogram przedstawia orientacyjne terminy naborów wniosków w poszczególnych konkursach.Główne programy to:

STRATEGMED- PROFILAKTYKA I LECZENIE CHORÓB CYWILIZACYJNYCH

Rodzaje projektów: badania naukowe i/lub prace rozwojowe nakierowane na zastosowanie w zakresie profilaktyki, diagnostyki, terapii i rehabilitacji chorób cywilizacyjnych oraz działania, których celem jest przygotowanie wyników fazy badawczej do wdrożenia.

BIOSTRATEG- PROGRAM BADAŃ NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH “ŚRODOWISKO NATURALNE , ROLNICTWO I LEŚNICTWO

Rodzaje projektów: Program obejmuje pięć strategicznych obszarów problemowych, wynikających bezpośrednio z Krajowego Programu Badań, zgodnych z priorytetowymi kierunkami badań prowadzonych obecnie w Unii Europejskiej i na świecie:

-bezpieczeństwo żywnościowe i bezpieczeństwo żywności;

-racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki wodnej;

– przeciwdziałanie i adaptacja do zmian klimatu, ze szczególnym uwzględnieniem rolnictwa;

– ochrona bioróżnorodności oraz zrównoważony rozwój rolniczej przestrzeni produkcyjnej;

– leśnictwo i przemysł drzewny.

GO_GLOBAL.PL-WSPARCIE INNOWACYJNYCH FIRM KOMERCJALIZUJĄCYCH WYNIKI BADAŃ I PRAC ROZWOJOWYCH NA RYNKACH ŚWIATOWYCH

Rodzaje projektów: Dofinansowanie w ramach przedsięwzięcia GO_GLOBAL.PL przeznaczone jest na wsparcie komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych realizowanych przez innowacyjne mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa działające w sektorze wysokiej i średnio-wysokiej technologii. Wsparcie zostanie zaoferowane na opracowanie i wstępną weryfikację strategii przejścia z rynku lokalnego na rynki światowe.

PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ– Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa – tzw. „szybka ścieżka”

Rodzaje projektów: obejmujące realizację badań przemysłowych lub prac rozwojowych nad rozwiązaniami technologicznymi i produktami, służącymi rozwojowi prowadzonej działalności gospodarczej oraz wzmacnianiu ich pozycji konkurencyjnej, o ile przedmiotem projektu będzie rozwiązanie, wpisujące się w tzw. „Krajową inteligentną specjalizację”

INNOMED: Program sektorowy .

Rodzaje projektów: Program INNOMED jest skierowany do podmiotów podejmujących działania badawcze i prace przygotowawcze do wdrożenia wyników badań, ukierunkowane na opracowanie i wdrożenie innowacyjnych technologii w zakresie:

– poszukiwania nowych leków innowacyjnych;

– rozwoju innowacyjnych leków i terapii;

– personalizacji terapii i prewencji;

– innowacyjnych technologii produkcji leków generycznych

DEMONSTRATOR+:„Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej”

Rodzaje projektów:

-Przedsięwzięcie ukierunkowane jest na wsparcie:-dużych zintegrowanych przedsięwzięć badawczo-rozwojowych nakierowanych na komercjalizację wyników badań obejmujących wszystkie etapy od badań naukowych do przygotowania innowacyjnego produktu (technologii) przetestowanej na instalacji pilotażowej/demonstracyjnej;

-budowy instalacji pilotażowych/demonstracyjnych służących testowaniu nowych rozwiązań technologicznych wypracowywanych w organizacjach badawczych lub w przedsiębiorstwach.

 

.http://www.ncbir.pl/harmonogram-konkursow/