Fundacja Dom Lekarski Innowacyjna Medycyna

Fundacja pełni funkcję Biura Klastra.
 
Istotą fundacji jest działalność na rzecz poprawy warunków funkcjonowania sektora medycznego i ochrony zdrowia.
 
Fundacja:

  • współpracuje z instytucjami państwowymi ,organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i fizycznymi, w tym z przedstawicielami administracji państwowej i władzami, przedstawicielami uczelni, instytutów naukowo-badawczych , podmiotów leczniczych i placówek medycznych prywatnych i publicznych oraz innymi podmiotami działającymi w zakresie objętym celami Fundacji,
  • koordynuje klaster medyczny działając na podstawie umowy konsorcjum
  • podejmuje działania w celu pozyskania środków na sfinansowanie działań zmierzających do realizacji celów,
  • wspiera działalność podmiotów, których działalność jest zgodna z celami Fundacji.

Organem Fundacji jest Zarząd w składzie:
 
Członek Zarządu – Beata Najda
Członek Zarządu – Małgorzata Szewczuk