Finansowanie projektów

Biuro Klastra na rzecz członków Klastra i realizowanych projektów, będzie poszukiwało możliwości ich finansowania oraz świadczyło usługi organizacyjne i administracyjne w zakresie przygotowania dokumentów niezbędnych do ich pozyskania i rozliczenia.

 

Podstawowym źródłem finansowania inwestycji są środki z Unii Europejskiej. Nowy budżet unijny na lata 2014-2020 zakłada wzrost wydatków na innowacyjność i wsparcie przedsiębiorców. Dzięki szerszej ofercie zwrotnych instrumentów finansowych (pożyczek, poręczeń) będzie możliwe wsparcie większej liczby projektów realizowanych przez małe i średnie przedsiębiorstwa.

Z programów, które mogą być dla podmiotów Klastra szczególnie interesujące warto wymienić:

 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego, którego założeniem jest wspieranie inwestycji infrastrukturalnych, ochrona środowiska, współpraca B+R, edukacja, szkolenia i inwestycja w nowe technologie.
 • Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, który będzie wspierał prowadzenie badań naukowych, rozwój nowych, innowacyjnych technologii. Głównym celem programu będzie zwiększanie nakładów prywatnych na B+R oraz kierowanie popytu przedsiębiorstw na innowacje i prace badawczo-rozwojowe.
 • Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko będzie wspierał rozwój infrastruktury transportowej, ochronę środowiska, ochronę dziedzictwa kulturowego, odnawialne źródła energii, ochronę zdrowia.
 • Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, będzie finansował zatrudnienie i mobilność pracowników, inwestowanie w edukację, wzmacnianie sprawności i efektywności państwa.
 • Program Operacyjny Polska Cyfrowa w ramach programu wspierane będą inwestycje w zakresie poszerzania dostępu do sieci szerokopasmowych, rozwój produktów i usług opartych na technologiach informacyjno-komunikacyjnych, zwiększenie zastosowania technologii komunikacyjno-informacyjnych w usługach, np. e-administracja, e-integracja, e-kultura, e-zdrowie.

Proces pozyskiwania źródeł finansowania projektów innowacyjnych będzie odbywał się również poprzez:

 • Aniołów Biznesu, czyli inwestorów indywidualnych, którzy poza wniesionym w projekt kapitałem oferują swoje kontakty biznesowe, doświadczenie i wiedzę. Projekty znajdujące się w ich obszarze zainteresowania, to głównie innowacyjne przedsięwzięcia w początkowych fazach realizacji (np. faza pomysłu, etapu badawczego).
 • Fundusze kapitałowe (Seed Capital, Venture Capital) stanowią kapitał zewnętrznych inwestorów formalnych z przeznaczeniem na realizację innowacyjnych pomysłów, obarczonych dużym ryzykiem, a zarazem dużą szansą osiągnięcia wysokich stóp zwrotu z inwestycji. Ich wsparcie może także wybiegać poza samo finansowanie przedsięwzięć i stanowić wkład w formie wiedzy i kontaktów.
 • programy PARP (Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości), która jest agencją rządową zarządzającą funduszami z budżetu Unii Europejskiej i Państwa, ukierunkowanymi na wsparcie innowacyjności i przedsiębiorczości.
 • programy NCN (Narodowego Centrum Nauki), które jest agencją wykonawczą dysponującą środkami finansowymi z przeznaczeniem na badania podstawowe, które prowadzone są w celach poznawczych i nie są ukierunkowane na praktyczne wykorzystanie ich wyników w gospodarce.
 • programy NCBiR (Narodowego Centrum Badań i Rozwoju), agencji wykonawczej realizującej zadania z obszaru innowacji, nauki i techniki. Jest jednostką, której programy nastawione są na współpracę świata biznesu i nauki.
 • Program Ramowy na rzecz Badań i Innowacyjności Horyzont 2020, z którego będzie można pozyskać środki finansowe na działalność badawczo-rozwojową, rozwój naukowy, infrastrukturę badawczą.
 • fundusze z innych źródeł, np. Norweski Mechanizm Finansowy oraz Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego