Dr hab.inż.Arkadiusz Terman

Dr hab. inż. Arkadiusz Terman

Działalność naukowo-badawcza: możliwości wykorzystania polimorfizmu DNA fragmentów genów, których produkty białkowe uczestniczą w wyrażaniu cech użytkowych; detekcja mutacji punktowych w rejonach kodujących wybranych protoonkogenów oraz genów enzymów proteolitycznych u świń; wykorzystanie metod molekularnych i tradycyjnych w produkcji żywności prozdrowotnej; analiza genów kodujących selenobiałka u Sus scrofa domestica.

Dorobek naukowy obejmuje 110 publikacji, z czego 38 to oryginalne prace twórcze, 6 artykułów przeglądowych, 2 artykuły popularno-naukowe oraz 64 doniesienia i komunikaty. Odbył 14 naukowych staży zagranicznych oraz 3 staże produkcyjne (Wielka Brytania, Irlandia, Hiszpania, Czechy, Holandia, Portugalia, Bułgaria, Węgry).

Działalność dydaktyczna: realizował zajęcia dydaktyczne z 22 przedmiotów dla studentów kierunków: Bioinformatyka, Biotechnologia, Biologia, Zootechnika, Technika Rolnicza i Leśna, Rolnictwo, Biotechnologia Medyczna, Analityka Medyczna (Pomorski Uniwersytet Medyczny) oraz studentów zagranicznych (Biotechnology and genetic engineering, Molecular biology). Promotor i opiekun w 4 przewodach doktorskich, opiekun 20 prac magisterskich, 18 inżynierskich oraz 2 prac licencjackich. Opiekun naukowy 7 studentów zagranicznych (Japonia, Niemcy, Szwajcaria, Chorwacja) odbywających praktykę w ramach międzynarodowego programu Erasmus oraz IAESTE.

Działalność organizacyjna: Kierownik Katedry Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt, Prodziekan ds. Kształcenia, Pełnomocnik JM Rektora ds. Studenckich Praktyk Zagranicznych, Pełnomocnik JM Rektora ds. Programów Międzynarodowych, Kierownik Pracowni Genetycznych Podstaw Biotechnologii, Koordynator Programu Socrates Erasmus, Koordynator ECTS, Członek Komisji ds. Umiędzynarodawiania WBiHZ, Członek Rektorskiej Komisji ds. opiniowania wniosków o stypendium z własnego funduszu stypendialnego, Senator ZUT w Szczecinie, Sekretarz Zarządu Oddziału Szczecińskiego Polskiego Towarzystwa Genetycznego, Przedstawiciel ZUT w sektorze Life Sciences & Bioservices Północno Zachodniego Centrum Biogospodarki, Organizator projektu edukacyjnego „Licealista w świecie nauki”, Członek Rady Centrum Dydaktyczno-Badawczego Nanotechnologii, Biegły sądowy z zakresu genetyki, oraz członek wielu komisji działających na WBiHZ.